Infórmate > Agenda de actividades

Agenda de actividades

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR EL BONOTAXI AYUNTAMIENTO A CORUÑA
Compartir en Facebook Compartir en Twitter

01/06/2016 - 01/01/2017

El plazo para hacer la solicitud es del 1 al 30 de junio del 2016.

Esta axuda está destinada a persoas con discapacidade recoñecida polo organismo competetente da Xunta de Galicia ou Administración competente que afecte gravemente á mobilidade e que lles impida utilizar os transportes públicos colectivos sempre que requiran deste medio para o seu desprazamento ao exterior.

Requisitos dos solicitantes:

1. Ser maior de 3 anos.

2. Residir no Concello de A Coruña e constar empadroado desde, polo menos, seis meses anteriores á data de inicio do plazo de presentación de solicitudes. O Concello poderá esixir a acreditación documental deste extremo mediante a presentación de recibos de consumo periódico que acrediten o uso habitual da vivenda.

3. Ter recoñecida legalmente a condición de discapacitado polo organismo competetente da Xunta de Galicia ou Administración competente que afecte gravemente á mobilidade e impida utilizar os transportes públicos colectivos.

4. No caso de que a persoa solicitante se atope en activo, non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro título acreditativo.

5. Non ter dereito a este servizo a través de ISFAS, MUFACE ou outra entidade.

6. Se a persoa é maior de 18 anos, non constar como titular de vehículo.

7. Non dispoñer duns ingresos superiores ao 200% do IPREM vixente (12.780,26 € anuais).

8. Estar ao corrente das súas obrigas tributarias, coa seguridade social e coa facenda autonómica e local, e non atoparse inhabilitados para a obtención de subvencións públicas.

Teranse en conta os ingresos do solicitante, e se carecese de ingresos se valorarán os ingresos das persoas das que dependa económicamente (cónxuxe, pais, fillos, titores, gardadores de feito, etc.). Neste caso calcularase a renda per cápita.

A cotinuación deixamos o enlace directo á publicación no BOP:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/05/31/2016_0000004282.pdf

Para calquer dúbida ou aclaración non dubidedes en poñervos en contacto con nós.

Archivada en:

Infórmate > > Agenda de Actividades

MATERIALES RELACIONADOS
Agenda de Actividades